1. Kas sinu ettevõte omab võimekust ringseid tooted või teenuseid arendada, kasutades disaini?

2. Kas sinu ettevõttel oleks kasu ringdisaini auditi läbiviimisest ja ringdisaini sprindis osalemisest?

3. Kas sinu ettevõttel oleks vaja sissejuhatavat koolitust ringmajandusest ja ringdsiaini rakendamise võimalustest?

Nendele küsimustele vastuse saamiseks vasta järgmisele kümnele küsimusele, mis aitavad hinnata sinu ettevõtte valmisolekut ringset tootearendust edukalt läbi viia

Alusta küsimustikuga

Tühista

1/10 Kas jätkusuutlikkus ja keskkonnahoidlik / ringmajanduse põhimõtetest lähtuv tootearendus/disain kajastub selgelt teie ettevõtte äristrateegias?

2/10 Kas teie ettevõte on püstitanud endale konkreetsed keskkonnaeesmärgid?

3/10 Kas teie ettevõte on turule toonud omatooteid/teenuseid?

4/10 Kas teie organisatsiooni struktuur ja juhtimissüsteem toetab innovatsiooni ja keskkonnahoidlikku / ringmajanduse põhimõtetest lähtuvat tootearendust/disaini?

5/10 Kas teie ettevõttes on piisavalt sisemist suutlikkust (sh kompetentsi ja oskusi), et tõhusalt juhtida uue keskkonnahoidliku toote väljatöötamist ideest kuni turule panemiseni?

6/10 Kas teie ettevõtte tootearendussüsteem on piisavalt paindlik, et oleks võimalik ellu viia väikesi „kiirprojekte“?

7/10 Kas teie ettevõttel on olemas kokkulepitud protseduur uute tehnoloogiliste- ja turuarengute ning võimalike riskide ja võimaluste väljaselgitamiseks ja analüüsimiseks?

8/10 Kas teie ettevõte teeb tootearenduse valdkonnas koostööd ettevõtteväliste ekpertidega (nt konsultandid, disainerid/disainibürood, ülikoolid, uurimiskeskused jt organisatsioonid)?

9/10 Kas teie ettevõte on kaasatud või teeb koostööd teiste ettevõtetega uute toodete, teenuste või protsesside väljatöötamiseks?

10/10 Kas teie ettevõte on püstitanud endale mõõdikud, mis aitavad hinnata innovatsiooni/ disaini juhtimisega seotud tegevusi ja edukust?

Teie ettevõtte võimekus ja valmisolek ringdisaini põhimõtteid rakendada on:

Madal 0-39%
Keskmine 40-79%
Kõrge 80-100%
Soovitused edasisteks sammudeks:

Ringmajanduse põhimõtete edukaks rakendamiseks peaks ettevõtte äriplaan/strateegia selgelt toetama keskkonnahoidlikku tootearendust.

Ringmajanduse põhimõtete edukaks rakendamiseks peaks ettevõte olema püstitanud endale keskkonnategevust ja soovitatavalt ka keskkonnahoidlikku tootearendust toetavad eesmärgid.

Ringdisaini rakendamine eeldab ettevõtte oma toote/teenuse arenduse võimekuse olemasolu.

Ringmajanduse põhimõtete ja ringsete toodete/teenuste väljatöötamine eeldab, et ettevõttes oleks piisavalt sisemist võimekust (inimressurssi ja pädevust) tootearendusprotsessi juhtimiseks.

Ringmajanduse põhimõtete ja ringsete toodete/teenuste väljatöötamine eeldab, et ettevõttes oleks piisavalt sisemist võimekust (inimressurssi ja pädevust) tootearendusprotsessi juhtimiseks.

Ringmajanduse põhimõtete ja ringsete toodete/teenuste väljatöötamine eeldab, et ettevõttes oleks piisavalt sisemist võimekust (inimressurssi ja pädevust) tootearendusprotsessi juhtimiseks.

Ringmajanduse põhimõtete ja ringdisaini edukaks rakendamiseks peab olema ettevõttel võimekus aru saada valdkonnaga seotud riskidest ja võimalustest.

Ringmajanduse ja ringdisaini edukaks rakendamiseks peab ettevõte omama oskust ja kogemust, et kaasata ettevõtteväliseid eksperte.

Ringmajanduse põhimõtete ja ringsete toodete arendamine eeldab tihedat koostööd erinevate partneritega.

Ettevõtte tootearenduse ja disainijuhtimise tulemuslikkuse hindamise aluseks on selged ja sobivad mõõdikud.

Ringdisaini edukaks rakendamiseks peaksite oma ettevõtte valmisolekut tootearenduse ja keskkonnahoiu/ringmajanduse valdkonnas suurendama. Soovitame teil oma tootearendust ja keskkonnajuhtimissüsteemi edasi arendada. 

Vajalikke näpunäiteid saate Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonilt:

ekja@ekja.ee
https://ekja.ee/et/
Erika 14, Tallinn

Ringdisaini alaste koolituste ja programmide osas võtke ühendust Eesti Disainikeskusega:

info@disainikeskus.ee
www.disainikeskus.ee
Telliskivi 60a/7, Tallinn

Soovitame teie ettevõttele ringdisaini auditi läbiviimist, et välja selgitada edasist arendamist vajavad tootearenduse valdkonnad ning ringdisaini rakendamise võimalused, mida edasi arendada ringdisaini koolitusprogrammis (Sprint).

Võta ühendust SEI Tallinnaga:

info-Tallinn@sei.org
www.sei.org/centres/tallinn
Erika 14, Tallinn

Soovitame kindlasti teie ettevõttele ringse tootedisainiga edasi liikuda ning osaleda ringdisaini koolitusprojektis (Sprint). 

Võta ühendust Eesti Disainikeskusega:

info@disainikeskus.ee
www.disainikeskus.ee
Telliskivi 60a/7, Tallinn