Koolitused

 

Eesti Disainikeskus pakub ettevõtetele:

 

Kooliõpilastele:

 

Sissejuhatus ringdisaini: LOENG JA TÖÖTUBA

Eesti Disainikeskus pakub võimalust tellida ringmajandust- ja ringdisaini sissejuhatav loeng (kestvusega 1-2h), mis annab ülevaate ringmajanduse olemusest ja sellele ülemineku võimalustest disaini rakendamise kaudu. Koolituse lisana pakume disainerite juhendamisel ringdisaini töötuba, mis avab erinevaid ringdisaini strateegiad ning pakub osalejatele võimaluse toote või teenuse olelusringikeskseks analüüsiks ja ringsete ärivõimaluste avastamiseks. Koolitus sobib peamiselt VKE ettevõtetele.

Ringdisaini AUDIT

Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini labor on rahvusvahelises koostöös välja töötanud kaasaegse ringdisaini auditi metoodika,  mille abil on võimalik hinnata organisatsioonide disaini rakendamise võimekust ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt ning võimalikke sobivaid ringdisaini lähenemisi.

Miks ja kellele on Ringdisaini audit mõeldud?

– Ringdisaini audit saab aidata iga ettevõtet või organisatsiooni selle praeguse disainivõimekuse, strateegia, praktikate ja tootearenduse analüüsimisel;

– Ringdisaini audit sobib eelkõige väikestele ja keskmise suurusega organisatsioonidele;

– Ringdisaini audit sobib paremini juba eksisteerivatele organisatsioonidele, sest metoodika keskendub olemasolevate disainijuhtimise praktikate, samuti olemasolevate toodete ja teenuste hindamisele.

Kes Ringdisaini auditit läbi viib ja kui kaua see aega võtab?

– Auditi viib läbi ringmajanduse ekspert ja disainijuht;

– Auditi tulemusena valmib ettevõttele raport, koos konkreetsete soovitustega edaspidisteks tegevusteks.

Materjalid ja lisainfo:

Ringdisaini audit (EST) Lae alla pdf!

EcoDesign Audit (ENG) Lae alla pdf!

 Loe disainiblogist betoonitehas Framm ringdisaini auditi kogemusest, mis viidi läbi ringmajanduse eksperdi Harri Moora ja teenusedisaineri Kaarel Mikkini juhtimisel. 

Ringdisaini SPRINT

Pakume võimalust viia organisatsioonis läbi ringdisaini sprint valdkonna ekspertide juhtimisel. Sprint sisaldab endas ringmajandusealast koolitust, praktilisi ülesandeid ja ettevõtte konkreetse probleemi (toote, teenuse arendus) lahendamist disainmeetoditega. Ringdisaini SPRINT metoodika on välja töötatud koostöös disainiagentuuriga Velvet ning oleme seda piloteerinud erinevates Eesti ettevõtetes.

Sprindi eesmärk:

Töötada välja ettevõttele ringmajanduse äristrateegia ühe konkreetse toote või teenuse raames ja kaardistada peamised ärimudeli komponendid.

Ülesehitus:

Ringdisaini sprint jaguneb kaheks järjestikuseks töötoa päevaks. Töötubadele eelnevalt viivad sertifitseeritud partnerid vajadusel/võimalusel läbi ka ringdisainiauditi, mis loob esmase arusaama ettevõttesisesest muudatuse vajadusest ning annab töötoa läbiviijale sisendi, mis aitab tal töötoa jooksul ettevõtte vajadusi paremini eesmärgistada. Samas saab sprindiga alustada ka ilma eelneva auditita.

Tulemus:

Erinevate ringmajanduse äristrateegiate hindamine ning ühe väärtusloomel põhineva strateegia vastuvõtmine.

Kes Ringdisaini sprinti läbi viib ja kaua see aega võtab?

– Sprint kestab kaks päeva; 

– Ringdisaini sprinti viivad läbi disainer ja ringmajanduse ekspert.

Materjalid ja lisainfo:

VEEBISEMINAR

Eesti Disainikeskuse ringmajanduse “Kuidas?” sessioonid on avatud ruum ettevõtetele ja disaineritele oma kogemuste vahetamiseks. Webinaridel väldime abstraktseid kontseptsioone ja otsime vastust küsimusele: Kuidas on asi ellu toodud? Miks on sellist jätkusuutlikku lahendust tegema hakatud? Kuidas selle arendamine käis (mis oli lihtne, põnev, raske)? Mis on tänaseks saanud? Kuulama on oodatud kõik ringmajanduse huvilised, ettevõtjad ja ettevõtete esindajad, disainerid, ringmajanduse ja -disainieksperdid, tootearendajad, turundajad jt. 

Sessioone korraldavad Eesti Disainikeskus ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon.

Kooliõpliastele

Kooliõpilastele pakume külalistundi, kus tutvustame ringmajanduse konseptsiooni. Räägime toodete ja teenuste keskkonnajalajäljest ja disainist kui olulisest etapist toodete/teenuste loomisel ning rohetehnoloogiliste lahenduste ja innovatsiooni ellukutsumisel. 

Külalistunni käigus tekib õpilastel arusaam, et igaüks meist on disainer, kes läbi oma valikute ja käitumise loob tuleviku maailma.Tunni läbinud õpilane on võimeline analüüsima toodete ja teenuste olelusringi ning mõtestama, millist mõju omab iga olelusringi etapp ümbritsevale keskkonnale, loodusele, meie planeedile. Samuti on noortes tekkinud aruasaam disainist kui meetodist, mille abil saame ellu kutsuda innovaatilisi kestlikke tooteid ja rohetehnoloogilisi lahendusi, mis ei ekspluateeri loodusressursse ega tekita asjutult/ohtlikke jäätmeid. Õpilased saavad teadlikuks ringdisaini ja rohetehnoloogia praktilisest rakendamisest toodete ja teenuste näitel.

Loengu, töötoa ja kodutöö tulemusena kinnistub õpilastes oskus näha iga toote puhul nii selle loomise aspekti (disain, materjalid, vastupidavus, mõju keskkonnale) kui tarbijana rolli seda eset kasutada (vastutus, väärtustamine, parandamine, ümberdisainimine).

II kooliastme (4.–6. klass) riikliku õppekava kohaselt kaasame ja rakendame õppeprogrammi jooksul järgmisi õpitud pädevusi:

Õpilane:

– väärtustab säästvat eluviisi, 

– oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet,

– oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest,

– oskab kasutada eakohaseid õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid).

Õpilastes kujundatavad üldpädevused: tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid; suutlikkus toimida aktiivse, teadliku ja vastutustundliku kodanikuna; teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust; suutlikkus analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise.

Vaata ka vabavaralist õpivara: CircularClassroom.com

Loe  projektist pikemalt SIIT