Avaldati Eesti ringmajanduse hetkeolukorra uuring

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud Eesti ringmajanduse ja jäätmevaldkonna hetkeolukorra, tulevikupotentsiaali ja vajalike meetmete uuring, mille eesmärk on kaardistada Eesti ringmajanduse hetkeseis ning selle alusel välja selgitada potentsiaalikate valdkondade tugevused, probleemid ja sellest tulenevad võimalused ringmajanduse rakendamiseks Eestis.

Uuringu tulemusi võetakse arvesse Eesti ringmajanduse arengudokumendi ja tegevuskava loomisel ning ringmajanduse investeeringute määramisel. Uuring viidi läbi kuues valdkonnas: ehitussektor, plastitööstus, tekstiilitööstus, toidutööstus, metsa- ja puidutööstus ning teenindus.

Hinnangu andmisel hetkeolukorrale lähtutakse neljast komponendist:

  • toodete disain ja materjalid 
  • tarneahela koostöövõime 
  • tootmine 
  • toodete kasutamine ja eluiga.

Uuringu dokumentidega valdkondade kaupa saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi lehel.

Kõigi valdkondade ringmajanduse edenemiseks näeb uuring kriitiliseks soodustada turunõudluse tekkimist, seda nii läbi riikliku eeskuju (riigihanke praktikad, vastutustundlik valitsemine) kui ka teadlikkuse tõstmise tegevuste. Teadlikkuse tõstmise tegevusi (sh teadlikkus ringmajanduspõhiste energeetikalahendustest ja keskkonnajuhtimissüsteemidest) on efektiivne teostada valdkondadest sõltumatult. 

Koostöö soodustamiseks tõstetakse esile turutõrget leevendav õigusruumi loomise olulisust (nt standardid, maksusoodustused, keskkonnahoidlikud ja innovaatilised riigihanked). Pidades silmas, et turule tuleb rakendada keelde ja piiranguid määral, mis ei kahjusta Eesti konkurentsivõimet. See tähendab, et turgu saab ja tuleb reguleerida samal määral, kui Euroopa Liidus tervikuna.

Uuringust tulenevad peamised valdkondadeülesed ettepanekud Eesti ringmajanduse potentsiaali suurendamiseks on: 

  1. tõsta teadlikkust ringmajanduse põhimõtetest 
  2. toetada valdkondlike koostööplatvormide tekkimist 
  3. suunata riiklikud toetusmeetmed ja investeeringud toodete olelusringi jätkusuutlikkuse tõstmisele 
  4. laiendada tootjavastutust 
  5. riik kui eeskuju

Loe tulemustest lähemalt uuringu lõpparuande esimesest ja teisest osast.

Uudise ja foto allikas: Keskkonnaministeerium