Ringmajandus ja -disain

Ringmajandus on majandusmudel ja lähenemine, kus majanduskasv lahutatakse loodusressursside ülekasutamisest ja sellega kaasnevatest negatiivsetest keskkonnamõjudest.

Ühtegi materjali ei raisata, vaid ressursid ja materjalid ringlevad võimalikult kaua ning toodavad seeläbi suuremat väärtust. Tooted disainitakse ja kasutatakse nii, et oleks võimalik toodete, nende komponentide ja materjalide pikaajaline kasutamine, korduskasutamine ja parandamine. Eesmärk on vähendada vajadust uue, loodusest tuleva tooraine järele ning tagada, et loodusesse tagasi jõudvad ained ei tekita ebasobivaid kõrvalnähtusi.

Disaini rakendamine toodete ja teenuste arendamisel mängib olulist rolli ringmajanduse põhimõtetele üleminekul. Ringdisain on disainiprotsess, mille eesmärgiks on toodetele ja teenustele uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist ja uute innovaatiliste ärimudelite loomist, mis aitavad toodete ja teenuste ringsust ja nende kasutuse pikaajalisust tagada.

Ringdisaini edukas rakendamine eeldab ettevõtetelt teatud sisemise suutlikkuse ja pädevuse olemasolu. Ringdisaini suutlikkuse suurendamiseks saavad ettevõtted kasutada ka mitmeid abivahendeid ja koolitusprogramme.

Miks?

80% Toote keskkonnamõjust määratakse disainietapis

Euroopa Komisjon

Eesti Disainikeskus on ringdisaini kompetentsikeskus

Koos rahvusvahelise koostöövõrgustikuga EcoDesign Circle oleme loonud ja testinud järgmised ringdisaini rakendamise tööriistad: ettevõtetele suunatud ringdisaini Audit ja Sprint, Learning Factoryekspertidele ja disaineritele suunatud Train the Trainers koolitusprogramm ning tööriistade tutvustamiseks ja levitamiseks loodud ringdisaini-alane veebiplatvorm Sustainability Guide. Need tööriistad on saanud ka Ellen MacArthur Foundationi heakskiidu ja soovitatud nende kodulehel Circular Design Tools.

Ringdisaini audit on metoodika, mille abil on võimalik hinnata organisatsioonide disainivõimekust ja võimalikke sobivaid disaini lähenemisi, et integreerida disaini ja ringmajandusega seotud aspektid nende toote/teenuse arenduse protsessi. Auditeid oleme piloteerinud enam kui kümnes Eesti tootmisettevõttes, mh betoonitootja FRAMM, sotsiaalse ettevõtlusega tegelev töökeskus AMANITA, Solve et Coagula OÜ, tööstusettevõtete pakketeenuste ja -toodete ettevõte Nefab, elektrijalgrataste tootja Ampler Bikes ning kaerajoogi tootmisettevõte Yook OÜ. Auditi metoodikat on testitud meie koostööpartnerite poolt ka Soomes ja Rootsis.

Ringdisaini sprint on kahepäevane ringse toote- või teenuse arendamise töötuba. Sprint sisaldab endas ringmajanduse-alast koolitust, praktilisi ülesandeid ja ettevõtte konkreetse probleemi (toote, teenuse arendus) lahendamist, kasutades disainmõtlemise ja strateegilisi disaini meetodeid ja tööriistu. Ringdisaini sprindi metoodika on välja töötatud koostöös rahvusvaheliste partneritega ja täiustatud koostöös disainibürooga Velvet. Oleme seda piloteerinud kolmes Eesti tootmisettevõttes. Sprindi eesmärk on töötada välja ettevõttele ringmajanduse äristrateegia ühe konkreetse toote või teenuse raames ja kaardistada peamised ärimudeli komponendid.

Ringmajanduse 3 lähtemõtet

1. Vähenda

Disaini välja jäätmed ja reostus

2. Hoia

Hoida materjalid ringluses

3. Taasta

Taastada looduslikke süsteeme